26 pound leather carp
50 lbs common
30 pound common carp